บริษัท พาโตเคมีอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

Previous slide
Next slide
วัตถุประสงค์

“ เราเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายเคมีเกษตรป้องกันและกำจัดศัตรูพืชที่มีประสิทธิภาพ ราคายุติธรรมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรไทย ใส่ใจในความมั่นคงของผลประกอบการและ
สังคมสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน ”

บริษัท พาโตเคมีอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

       บริษัทฯ ก่อตั้งขึ้น เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2515 ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 1 ล้านบาท มีจำนวนหุ้นทั้งหมด 1,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1,000 บาท ทั้งนี้มี วัตถุประสงค์ เพื่อประกอบธุรกิจเป็นผู้นำเข้า ผู้ผลิต รับจ้างผลิต และจำหน่ายสารเคมีกำจัดศัตรูพืชในประเทศไทย

       บริษัท ได้แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัดโดยใช้ชื่อว่า บริษัท พาโตเคมีอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) (Pato Chemical Industry Public Company Limited) เมื่อเดือนตุลาคม 2536 และดำเนินการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 3,000,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 55 บาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาทในเดือนกรกฎาคม 2538

รางวัลแห่งความสำเร็จ

ดร. วิวัฒน์ ตริลลิต

ขึ้นรับรางวัลบริษัท จดทะเบียนที่มีผลประกอบการยอดเยี่ยม SET AWARDS 2018

รางวัลแห่งความสำเร็จ

รางวัลบริษัทจดทะเบียน
ด้านผลประกอบการดำเนิน
งานดีเด่น ปี 2565

รางวัลบริษัทจดทะเบียน
ด้านผลประกอบการยอดเยี่ยม
ปี 2561

รางวัลบริษัทจดทะเบียน ด้านผลการดำเนินงานดีเด่น ปี 2560
รางวัลบริษัทจดทะเบียน ด้านผลการดำเนินงานยอดเยี่ยม ปี 2557
รางวัลบริษัทจดทะเบียน ด้านผลการดำเนินงานดีเด่น ปี 2557

กลุ่มผลิตภัณฑ์หลัก

กลุ่มผลิตภัณฑ์ภายใต้บริษัท พาโตเคมีอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) เรามุ่งเน้นศักยภาพด้านคุณภาพสินค้า ตอบโจทย์กลุ่มเป้าหมายหลัก

การกำกับดูแลกิจการ

นโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ

บริษัท พาโตเคมีอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) ตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อเพิ่มความโปร่งใสในการดำเนินกิจการและเพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นให้กับ ผู้ถือหุ้น บริหารงานด้วยความรอบคอบและระมัดระวังเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดและสร้าง ความพึงพอใจต่อผู้ถือหุ้น ด้วยการสร้างผลตอบแทนที่ดีอย่างต่อเนื่องและมั่นคง ตรวจสอบได้ และเป็นที่น่าเชื่อถือ แก่บุคคลทั่วไป โดยเคารพสิทธิและปฏิบัติต่อส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียม

*นโยบายการเก็บข้อมูลส่วนตัว* บริษัทมิได้ใช้ Cookie บนเว็ปไซต์นี้ ท่านสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัทจากเว็บไซต์นี้ภายใต้หัวข้อ “นโยบายความเป็นส่วนตัว