บริษัท พาโตเคมีอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

บริษัท พาโตเคมีอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

ผู้นำเข้าและผู้ผลิต สารเคมีปราบศัตรูพืช
อาคารพาโต 3388 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์ : 02-3180360-9 , 02-3185612-19
โทรสาร : 02-3180367
อีเมล์ : parichart.m@pato.co.th , kanokwan.m@pato.co.th
คณะกรรมการตรวจสอบ : auditcom.p@pato.co.th

       บริษัท พาโตเคมีอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) ได้ก่อตั้งขึ้น เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2515 ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 1 ล้านบาท มีจำนวนหุ้นทั้งหมด 1,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1,000 บาท ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประกอบธุรกิจเป็นผู้นำเข้า ผู้ผลิต รับจ้างผลิต และจำหน่ายสารเคมีกำจัดศัตรูพืชในประเทศไทย บริษัทได้แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัดโดยใช้ชื่อว่า บริษัท พาโตเคมีอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) (Pato Chemical Industry Public Company Limited)

       เดือนตุลาคม 2536 และดำเนินการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 3,000,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 55 บาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท

       เดือนกรกฎาคม 2538เดือนสิงหาคมเปลี่ยนแปลงเป็นทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 140 ล้านบาท และได้รับอนุมัติเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

       เดือนสิงหาคม 2538 ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นปี 2552 อนุมัติให้ลดมูลค่าที่ตราไว้จากหุ้นละ 10 บาทเป็น 1 บาท ทำให้บริษัทมีหุ้นสามัญทั้งสิ้น 140 ล้านหุ้น ในที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นปี 2555 เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 142.8 ล้านบาทเพื่อรองรับการแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิตามโครงการ ESOP ในปี 2558 ในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2557 อนุมัติปรับทุนจดทะเบียนเป็น 142.45 ล้านบาทเพื่อรองรับการแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิตามโครงการ ESOP ซึ่งสิ้นไตรมาสที่ 4 ของปี 2558 มีการแปลงสภาพ ESOP Warrant เป็นหุ้นจำนวน 2,372,000 หุ้นทำให้ทุนจดทะเบียนชำระแล้วเพิ่มเป็น 142,372,000 บาท

วิสัยทัศน์
“ส่งเสริมการอารักขาพืชเพื่อความมั่นคงทางอาหารและการเกษตรที่ยั่งยืน”
       โดยคณะกรรมการมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบาย แผนธุรกิจ และงบประมาณบริษัท และดูแลฝ่ายบริหารให้ดำเนินการตามแผนที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ยุติธรรม มีความรับผิดชอบ มีความคิดสร้างสรรค์ และสามารถในการทำงานเป็นทีม คณะกรรมการได้จัดให้มีระบบควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และติดตามผลได้ โดยมีการพิจารณาทบทวนและอนุมัติวิสัยทัศน์ ภารกิจ และกลยุทธ์ของบริษัททุกต้นปีเพื่อสามารถก้าวทันการเปลี่ยนแปลง ศึกษาความเสี่ยงในหลายๆด้าน เพื่อวิเคราะห์ผลกระทบและมีกลไกที่จะดูแลการตัดสินใจและการดำเนินงานต่าง ๆ ของทุกคนในองค์กรเป็นไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อให้ธุรกิจปรับตัว เติบโต และสร้างคุณค่าให้แก่กิจการควบคู่ไปกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วนและสังคมโดยรวม

  1. เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายเคมีเกษตรป้องกันและกำจัดศัตรูพืชที่มีประสิทธิภาพ ราคายุติธรรมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรไทย
  2. สร้างความมั่นคงของผลประกอบการบริษัทโดยไม่ละทิ้งงานเพื่อสังคมและรักษาสิ่งแวดล้อม
  3. เป็นองค์ประกอบนำพาประเทศไทยสู่เป้าหมายผู้ส่งออกผลิตผลทางการเกษตรที่มีคุณภาพและเพียงพอต่อการบริโภคของประชากรในลำดับต้นของโลก
  4. ดำเนินงานภายใต้หลักการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน และต่อต้านการละเมิดสิทธิมนุษยชน

รายชื่อกรรมการและผู้บริหาร

ลำดับชื่อ-นามสกุลตำแหน่ง
1นายเมธา ตริลลิตประธานกรรมการ/กรรมการผู้อำนวยการ
2ดร.วิวัฒน์ ตริลลิตกรรมการผู้จัดการ
3นางวันทนา พจนาลัยกรรมการ
4นายสุรชัย เชิงวิวัฒน์กิจกรรมการ
5น.ส.รัชนี ตริลลิตกรรมการ
6นายสุวิทย์ เวสารัชเวศย์กรรมการ
7น.ส. ชารินา พจนาลัยกรรมการ
8นายสหาย ทรัพย์สุนทรกุลกรรมการอิสระ
9นายเลิศชัย ลีลายนกุลกรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ
10นายชัยวัฒน์ จันทรศรีวงศ์กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
11น.ส.อาภาพัชร สิริพันธ์วราภรณ์กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
12นายสายันต์ วันอารีย์ผู้จัดการฝ่ายการตลาด
13ดร.วิวัฒน์ ตริลลิตรักษาการผู้จัดการฝ่ายการเงิน
14นายเมธา ตริลลิตรักษาการผู้จัดการโรงงาน
15นายวิสุทธิ์ วานิชย์เจริญการผู้บริหารสูงสุดสายบัญชีและการเงิน
16นายวงศ์ตะวัน ดัชนีผู้จัดการฝ่ายผลิตภัณฑ์-ธุรกิจแบ่งบรรจุ
17นายสายันต์ วันอารีย์รักษาการผู้จัดการฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
18นางปาริชาติ มนูทัศน์ผู้จัดการสำนักงาน/เลขานุการบริษัท

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ลำดับชื่อ-นามสกุลตำแหน่ง% หุ้น
1นายเมธา ตริลลิต21,000,00014.75
2นายวิวัฒน์ ตริลลิต15,000,00010.53
3น.ส.รัชนี ตริลลิต11,500,0008.07
4นางวันทนา พจนาลัย7,000,0004.91
5THE HONGKONG & SHANGHAI BANK SINGAPORE4,800,0003.37
6นายเชาว์วุธ พจนาลัย4,500,0003.16
7นายสุรชัย เชิงวิวัฒน์กิจ 3,471,3502.44
8 บมจ.โรงพยาบาลรามคำแหง3,287,7002.31
9นายสุวัฒน์ เชิงวิวัฒน์กิจ3,280,0002.30
10นายพงศ์ศักดิ์ เหลืองอร่าม3,030,0002.12
11นายชูรัช พจนาลัย3,000,0002.10
12นางวิภาณี ตริลลิต2,600,0001.82
13นายพณัชพงศ์ ประทานพรศักดิ์2,550,0001.79
14นายพรเลิศ ประทานพรศักดิ์2,383,800 1.67
15นายสุวิทย์ เวสารัชเวศย์2,194,0001.54
16MRS.KEIBUN YO2,143,0001.50
17น.ส.ชารินา พจนาลัย2,000,0001.40
18 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด1,974,6431.32
19นางวารุณี เวสารัชเวศย์1,491,0001.04
20น.ส.วรัญญา เจตสินไพศาล1,259,2110.88
21นายสาธิต เหลืองอร่าม1,250,0000.87
22นางซาซิโกะ นาคาฮาร่า1,200,1000.84
23นางสุกัญญา เชียรสิริไกรวุฒิ1,155,2500.81
24น.ส.รัชนี เชิงวิวัฒน์กิจ1,155,2500.81
25น.ส.วราภรณ์ เชิงวิวัฒน์กิจ1,155,2500.81
26นาย ฮิโรมาซ่า นาคาฮาร่า1,000,0000.70
เอกสารสำคัญ

ประวัติกรรมการและผู้บริหาร

ประวัติผู้ตรวจสอบภายใน

เลขานุการบริษัท

ผู้บริหารสูงสุดสายบัญชีและการเงิน

*นโยบายการเก็บข้อมูลส่วนตัว* บริษัทมิได้ใช้ Cookie บนเว็ปไซต์นี้ ท่านสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัทจากเว็บไซต์นี้ภายใต้หัวข้อ “นโยบายความเป็นส่วนตัว