บริษัท พาโตเคมีอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

ข่าว

(News)

วันที่หัวข้อข่าวรูปแบบข่าว
20 มี.ค.2567 หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น 2567
15 ธ.ค.2566 สิทธิของผู้ถือหุ้นในการเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลผู้มีคุณสมบัติเป็นกรรมการ AGM 1/2567
4 ธ.ค.2566 การให้หรือรับของขวัญของกำนัล
21 มี.ค.2566 หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น 2566
16 ธ.ค.2565 สิทธิของผู้ถือหุ้นในการเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลผู้มีคุณสมบัติเป็นกรรมการ AGM 1/2566
1 ธ.ค.2565 การให้หรือรับของขวัญของกำนัล
21 มี.ค.2565 หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นปี 2565
17 ธ.ค. 2564 สิทธิของผู้ถือหุ้นในการเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลผู้มีคุณสมบัติเป็นกรรมการ AGM 1/2565
19 มี.ค.2564หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นปี 2564
16 ธ.ค. 2563สิทธิของผู้ถือหุ้นในการเสนอวาระการประชุมและ เสนอชื่อบุคคลผู้มีคุณสมบัติเป็นกรรมการ AGM 1/2564
15 มิ.ย.2563 หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นปี 2563
15 พ.ค.2563คำอธิบายและวิเคราะห์ฝ่ายจัดการไตรมาส 1 สิ้นสุด 31 มี.ค.63
10 มี.ค. 2563แนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันการระบาดของ ไวรัส COVID-19 สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2563
6 ม.ค. 2563สิทธิของผู้ถือหุ้นในการเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลผู้มีคุณสมบัติเป็นกรรมการ AGM 1/2563
1 ธ.ค.2562การให้หรือรับของขวัญ ของกำนัล
15 พ.ค. 2562คำอธิบายและวิเคราะห์ฝ่ายจัดการสิ้นสุด 31 มี.ค. 2562
15 มี.ค.2562หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นปี 2562
25 ธ.ค. 2561สิทธิของผู้ถือหุ้นในการเสนอวาระและเสนอชื่อบุคคลผู้มีคุณสมบัติเป็นกรรมการ AGM 1/2562
15 พ.ค.2561คำอธิบายและวิเคราะห์ฝ่ายจัดการไตรมาส 1 สิ้นสุด 31 มี.ค.61
25 เม.ย.2561แจ้งมติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561
19 มี.ค.2561หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นปี 2561
27 ก.พ.2561คำอธิบายและวิเคราะห์ฝ่ายจัดการประจำปีสิ้นสุด31 ธ.ค.2560
12 ก.พ. 2561แจ้งการส่งคำถามเกี่ยวกับบริษัทล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
8 ม.ค.2561สิทธิของผู้ถือหุ้นในการเสนอวาระและเสนอชื่อบุคคลผู้มีคุณสมบัติเป็นกรรมการ AGM 1/2561
15 ส.ค.2560สิทธิของผู้ถือหุ้นในการเสนอวาระและเสนอชื่อบุคคลผู้มีคุณสมบัติเป็นกรรมการ AGM 1/2561
26 เม.ย.2560แจ้งมติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560
17 มี.ค. 2560หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นปี 2560
10 ม.ค. 2560 ประกาศเจตนารมณ์แนวร่วมปฎิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต
6 ม.ค. 2560สิทธิของผู้ถือหุ้นในการเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลผู้มีคุณสมบัติเป็นกรรมการ

*นโยบายการเก็บข้อมูลส่วนตัว* บริษัทมิได้ใช้ Cookie บนเว็ปไซต์นี้ ท่านสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัทจากเว็บไซต์นี้ภายใต้หัวข้อ “นโยบายความเป็นส่วนตัว