บริษัท พาโตเคมีอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

จริยธรรมธุรกิจ

(Business ethics)

จริยธรรมธุรกิจ

              บริษัทออก ข้อพึงปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณของคณะกรรมการ และพนักงาน ที่สอดคล้องกับกฎหมาย ข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต รับผิดชอบต่อหน้าที่ และมีระเบียบวินัย อีกทั้งบริษัทจัดประชุมพนักงานอย่างสม่ำเสมอเพื่อสร้างความเข้าใจอันดี ระหว่างกัน

จรรยาบรรณของกรรมการบริษัทพาโตเคมีอุตสาหกรรมจำกัด(มหาชน)

               1. ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีจริยธรรม และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท
               2. กำหนดนโยบายและทิศทางการดำเนินงานของบริษัทและกำกับควบคุมดูแล ให้ฝ่ายจัดการดำเนินการให้เป็นตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและ ประสิทธิผล เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่กิจการและความมั่นคงสูงสุดให้แก่ ผู้ถือหุ้น
               3. มีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นโดยสม่ำเสมอ ดำเนินงานโดยรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น มีการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ลงทุนอย่างถูกต้องครบถ้วน มีมาตรฐานและโปร่งใส
               4. มีความตั้งใจที่จะดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง
               5. ติดตามการดำเนินกิจการของบริษัทและควรได้รับรู้ถึงการปฏิบัติตามกฎหมายและ ข้อกำหนดในสัญญาที่เกี่ยวข้องของบริษัท และควรกำชับให้ฝ่ายจัดการบอกกล่าวเรื่องราวที่สำคัญของบริษัทเพื่อให้การ ดำเนินกิจการของบริษัทเป็นไปอย่างมีประสิทธิผล
               6. ไม่รับเป็นกรรมการในบริษัทที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทจดทะเบียนที่ตนดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอยู่

จรรยาบรรณของพนักงานบริษัทพาโตเคมีอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

               ผู้บริหารและพนักงานพึงปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างเพื่อเสริมสร้างบรรยากาศของการทำ งานให้เอื้อต่อการปฏิบัติตาม และเพื่อป้องกันการละเมิดจรรยาบรรณ จรรยาบรรณนี้ไม่สามารถครอบคลุมได้ทุกสถานการณ์ หากพนักงานต้องเผชิญกับสถานการณ์ที่ไม่ได้ระบุไว้นี้กรุณาใช้ดุลพินิจเพื่อ ไต่ตรองถึงความถูกต้อง หรือปรึกษาผู้บังคับบัญชาเพื่อการยึดถือเป็นหลักปฏิบัติต่อไป
               1.ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต
               2. หาความรู้และประสบการณ์เพิ่มเติมเพื่อสร้างตนเองให้มีความสามารถในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
               3. ปฏิบัติต่อผู้ร่วมงานด้วยความสุภาพ ให้เกียรติ มีน้ำใจ มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี ไม่ปิดบังข้อมูลที่จำเป็นในการปฏิบัติงานของผู้ร่วมงาน และปรับตนให้สามารถทำงานร่วมกับบุคคลอื่นได้เป็นอย่างดี
               4. รักษาและเสริมสร้างความสามัคคีระหว่างผู้ร่วมงาน และช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันในทางที่ชอบเพื่อประโยชน์ต่องานของบริษัท
               5. ปฏิบัติต่อผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยเมตตาธรรมและยุติธรรม ดูแลเอาใจใส่และพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อให้มีความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน ด้วยการถ่ายทอดความรู้ในงาน สนับสนุนให้ได้รับการอบรม และให้ได้เพิ่มพูนความรู้ประสบการณ์อยู่เสมอ
               6. รับฟังความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะจากผู้บังคับบัญชา และพิจารณานำไปใช้ในทางที่เป็นประโยชน์ต่องานของบริษัท
               7. ไม่แสวงหาตำแหน่ง ความดีความชอบ หรือประโยชน์อื่นใดโดยมิชอบจากผู้บังคับบัญชาหรือจากบุคคลอื่นใด
               8.ไม่ ใช้ข้อมูลข่าวสารอันเป็นสาระสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ของบริษัท ที่ยังมิได้เปิดเผยต่อประชาชนเพื่อแสวงหากำไรหรือผลประโยชน์ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม
               9. หลีกเลี่ยงการรับสิ่งของหรือเงิน ผลประโยชน์ใดๆ จากบุคคลอื่นที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องหรือธุรกิจเกี่ยวข้องกับบริษัทซึ่งอาจมี ผลต่อการตัดสินใจทางธุรกิจของบริษัท เว้นแต่ในโอกาสหรือเทศกาลที่เป็นประเพณีนิยมและเป็นการรักษาสัมพันธภาพทาง ธุรกิจโดยปกติ ทั้งนี้จะต้องไม่มีราคาจนเกินสมควรหรือเกินกว่าเหตุ
               10. รักษาความลับบริษัทโดยดูแลมิให้เอกสารอันเป็นความลับรั่วไหลหรือตกไปถึงผู้ไม่เกี่ยวข้องอันอาจเป็นเหตุแห่งความเสียหายแก่บริษัท
               11. ระมัดระวังการแสดงความเห็นต่อบุคคลภายนอกในเรื่องที่อาจกระทบต่อชื่อเสียงบริษัท
               12. ไม่นำเอาข้อมูลหรือเรื่องราวของพนักงานอื่น ทั้งในเรื่องที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานและเรื่องส่วนตัวไปเปิดเผย หรือวิพากษ์วิจารณ์ในลักษณะที่จะก่อให้เกิดความเสียหายแก่พนักงาน หรือภาพพจน์โดยส่วนรวมของบริษัท
               13. ไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับการพนัน และสิ่งเสพติดและ ไม่ประพฤติตนในทางที่อาจให้เสื่อมเสียชื่อเสียงของตนเองและบริษัท
               14. ดูแลรักษาทรัพย์สินของบริษัทมิให้เสียหาย สูญหาย หรือนำไปใช้ในทางที่ผิด ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ประหยัดและไม่นำไปใช้ในเรื่องส่วนตัว
               15. ปฏิบัติหน้าที่โดยคำนึงถึงสุขภาพ ความปลอดภัยต่อตนเอง ผู้อื่นและสิ่งแวดล้อม

การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

             บริษัทมีนโยบายและวิธีการดูแลกรรมการและผู้บริหาร พนักงาน รวมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องมิให้นำข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน รวมทั้งเพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์ก่อนที่งบการเงินจะเผยแพร่ต่อสาธารณชนโดย

  1. บริษัทได้กำหนดนโยบายให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูงแจ้งต่อคณะกรรมการหรือผู้ที่คณะกรรมการมอบหมายเกี่ยวกับการซื้อขายหุ้นของบริษัทตนเองอย่างน้อย1 วันล่วงหน้าก่อนทำการซื้อขาย
  2. บริษัทกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานรับทราบถึงประกาศที่เกี่ยวข้องของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่กำหนดให้กรรมการและผู้บริหาร มีหน้าที่รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ ต่อคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ภายใน 3 วัน นับจากวันที่มีการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ และให้แจ้งให้เลขานุการบริษัทรับทราบเพื่อจัดทำบันทึกการเปลี่ยนแปลงและสรุปจำนวนหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารเป็นรายบุคคล เพื่อนำเสนอให้แก่คณะกรรมการบริษัททราบ ยังได้แจ้งบทลงโทษหากมีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดดังกล่าวด้วย
  3. บริษัทมีข้อกำหนดห้ามนำข้อมูลงบการเงิน หรือข้อมูลอื่นที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทที่ทราบ เปิดเผยแก่บุคคลภายนอกหรือผู้ที่มิได้มีส่วนเกี่ยวข้อง และห้ามทำการซื้อขายหลักทรัพย์ในช่วง 1 เดือน ก่อนมีข้อมูลอื่นที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทจะเผยแพร่ต่อสาธารณะชน หากไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดดังกล่าวถือเป็นการกระทำผิดวินัยของบริษัท จะได้รับโทษตั้งแต่ การตักเตือน การตัดค่าจ้าง การพักงานโดยไม่ได้รับค่าจ้าง จนถึงการเลิกจ้าง

คู่มือธรรมมาภิบาล

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

คู่มือต่อต้านคอร์รัปชัน

การถือครองหุ้นกรรมการทั้งทางตรงและทางอ้อม

*นโยบายการเก็บข้อมูลส่วนตัว* บริษัทมิได้ใช้ Cookie บนเว็ปไซต์นี้ ท่านสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัทจากเว็บไซต์นี้ภายใต้หัวข้อ “นโยบายความเป็นส่วนตัว